Kunskapsinhämtning från komplexa händelser? Nej tack!

Skulle du vilja bli behandlad av läkare med begränsad erfarenhet av att behandla just din specifika sjukdom och där läkaren saknar tillgång till erfarenheter från andra läkare som behandlat patienter med samma sjukdom?

Skulle inte tro det!

Men tyvärr står svensk krishantering i ett läge som till stora delar liknar ovan absurda frågeställning. Det saknas metodik och resurser för att samla in och ta vara på de värdefulla erfarenheter som enskilda eller grupperingar av organisationer gör i samband med stora samhällsstörningar och krisliknande händelser.

Uppföljning av vardagsolyckor sker rutinmässigt genom de insatsrapporter som svensk räddningstjänst dagligen producerar. Men när händelser inträffar som är omfattande och har en komplexitet som kräver en insats av ett nätverk av aktörer saknas systematisk inhämtning av erfarenheter. Under och efter hanteringen av cryptosporidium-utbrottet i Östersund efterfrågades av de lokala aktörerna någon form av extern utvärdering. MSB fick frågan men kunde inte hjälpa till.
Omedelbart efter händelserna på Utöya och Oslo kunde det varit värdefullt att inhämta kunskap hos de Norska myndigheterna, oklart om något team skickades från MSB. Stormarna i Sverige under november/december torde resulterat i erfarenheter som skulle kunna vara av värde för fler än just de vid tillfället involverade aktörerna. Togs erfarenheterna tillvara? Tyvärr nej.

Men så illa är det väl inte? Självklart sammanställs reflektioner och personer från involverade aktörer åker runt på seminarier och berättar om just sina erfarenheter. Men att berätta om sina erfarenheter i powerpoint-format och att ha en tredje part som systematiskt inhämtar och strukturerar observationer och erfarenheter är olika saker. Den senare formen har troligtvis lite större möjligheter att lyfta fram saker som fungerat mindre bra och lyfta fram situationer där enskilda myndigheter agerat tvivelaktigt. Jo, det händer faktiskt.

I samband med omfattande samhällsstörningar och krisliknande händelser är det naturligtvis av vikt att MSB gör sitt yttersta för att säkerställa att relevanta aktörer samverkar och agerar i en gemensam riktning. En långsiktigt viktigare uppgift är dock att under en pågående händelse eller serie av sammanlänkade händelser, studera, analysera och rapportera de erfarenheter som gjorts. Sådant arbete är möjligt att göra under pågående händelser genom att personal med dessa specifika uppgifter bäddas in i de organisationer som hanterar den aktuella händelsen. Det finns inga metodmässiga problem att studera organisationers agerande under en pågående händelse. Snarare finns det problem att försöka inhämta erfarenheter lång tid efter att den enskilda händelsen klingat av. MSB borde alltså inte bara tillsätta operativa resurser för att säkerställa professionell sakkompetens för att hantera den uppkomna situationen utan också säkerställa att ett “Observationsteam” mobiliseras.

MSB bör som ansvarstagande och professionell myndighet tillsätta resurser så att komplexa händelser kan studeras medan dessa händelser pågår. På vilket sätt kan annars trovärdiga observationer och erfarenheter tillgängligöras till de organisationer som vill ha en vettig möjlighet att vara välförberedda inför liknande händelser.

Jag hoppas att MSB inom en inte allt för avlägsen framtid kommer att besvara frågan “Kunskapsinhämtning från komplexa händelser?” med ett rungande “ja tack!”.

Advertisements

Crowd-sourcing reporting in large-scale events

Once again has Ushahidi proven to be a successful platform for crowdsourcing information gathering in large-scale events. Have a look at http://queenslandfloods.crowdmap.com and see how collecting and visualizing reports from different communities form powerful visualizations.

The amount of reports presents an interesting problem when all reports is expected to be positioned on a map. Too often, when the designers are not aware of the massive report volumes, all interesting geographical data becomes covered by “dots” representing single reports. In Ushahidi, they use aggregated numbers to indicate that in the specific area, there are x number of reports. Each individual report is only shown when the zoom level allow that. A simple, yet brilliant solution that too many map-oriented applications completely miss.
It is also worth noting that the reports presented at http://queenslandfloods.crowdmap.com is a combination of both verified as well as unverified reports. Apparently, unverified reports are understood to be valuable until the reports have been verified…yet another clever solution that is in conflict to the often conservative approaches by government agencies.
The use of Ushahidi for the Queensland flooding should serve as inspiration for designers of information systems for emergency and crisis response as well as for managers at national emergency agencies.

Studie av hanteringen av dricksvattensituationen i Östersund

På tisdagen och onsdagen denna veckan fick jag möjlighet att följa Miljö & Hälsoförvaltningens arbete med att hantera situationen med förorenat dricksvatten i Östersund. Under de två dagarna genomförde jag deltagande observationer och informella intervjuer. De två dagarna kommer ligga till grund för fortsatta studier med intervjuer och dokumentanalys.

Studien är intressant ur flera perspektiv. Först och främst genom att den kunde genomföras utan att jag hade kontakter med involverade personer sedan tidigare. En viktig dörröppnare i detta sammanhang är RCRC vid Mitt-Universitetet där Erna Danielsson med flera bidrog till att jag kunde garanteras access.
Vidare är det imponerande med vilken öppenhet som Miljöchefen, Förvaltningschef, Säkerhetssamordnare, Kommundirektör, Informationschef med flera visade och tillät full insyn utan särskilda restriktioner.
Studien är också speciell då den är snabborganiserad genom ett samarbete mellan RCRC vid Mitt-Universitetet och Crisis Response Lab vid Göteborgs Universitet & Chalmers.

Nya framgångar

Vårt lilla forskningsprojekt kring mobil live video för räddningsinsatser lever som ni alla vet vidare i en kommersiell form. Sedan januari finns LiveResponse att köpa som tjänst. Igår kväll blev LiveResponse tillsammans med Räddningstjänsten i Stor-Göteborg vinnare av Cut-the-Wire Awards i kategorin offentlig sektor. Den namnkunniga juryn hade följande motivering:

“Innovative usage of high speed mobile connectivity, mobile video streaming services and positioning in a mission critical usage environment. A practical and useful mobile service area that really makes a difference.”(länk)

IDG.se och tidskriften CIO på webben finns en bra intervju med stf Räddningschef på Räddningstjänsten i Stor-Göteborg om hur de använder LiveResponse och de fördelar som upplevs.

Att det en gång lilla forskningsprojektet skulle gå och vinna mobilpris var inget vi kunde tänka då projektet formulerades vintern 2008. Det känns väldigt hedrande med utmärkelsen och ett fint bevis att de projekt som bedrivs på Lindholmen i Göteborg med finansiering av bland annat MSB faktiskt kan leda längre än enbart välpublicerade forskningsartiklar.

Lyckad Projektworkshop Liveresponse Fas3

Igår hade vi en lyckad workshop i projektet Liveresponse Fas3. Projektet finansieras av Security Arena vid Lindholmen Science Park, Fordon och Trafiksäkerhetscentret SAFER vid Chalmers Tekniska Högskola samt Viktoriainstitutet. Deltagarna i workshopen kom från Räddningstjänsten i Södra Älvsborg, Helsingborgs Brandförsvar, Södertörns räddningstjänst samt SOS-alarm. Under workshopet presenterades resultaten från Liveresponse Fas2 som avslutades i mars. Vidare fick deltagarna möjlighet att själva testa att sända mobil live video från olika mobiltelefoner och ta del av videon i en den driftsatta-version av applikationen LiveResponse. Efter lunchpausen diskuterades de reflektionsfrågor som deltagarna fått ta del av inför workshopen. Frågorna berörde vilka nyttoaspekter, negativa konsekvenser som kan finnas med mobil video från räddningsinsatser. Dessutom diskuterades de utmaningar som kan uppstå när den här typen av ny teknik introduceras i en verksamhet. Avslutningsvis fick deltagarna möjlighet att använda de implementerade FAS3-designkoncepten. Fokus i dessa koncept var olika typer av funktionalitet för att arbeta med den högre videokvalité som nu är möjlig att live-streama. Workshopen var mycket lyckad och det var väldigt roligt att se hur designteamet bakom LiveResponse tillsammans med representanter för olika räddningstjänster diskuterade de behov och möjligheter som mobil live video kan ge för användning vid räddningsinsatser.

Great talk with Department of Homeland Security

Yesterday, I got the chance to have a meeting with a DHS-director that was visiting Sweden. We had a good meeting and discussed how the approach we use at the Crisis Response Lab could be transfered to a US-setting. A key challenge in the US is the lack of in-depth collaboration between crisis management researchers and the industry. According to the director, Swedish Science Park structures seems to be good role model for such collaboration.

We also spent considerable time to talk about LiveResponse and how some form of technology transfer or collaboration could be possible. The DHS-people were impressed by our work with LiveResponse and the underlying principle of make use what already exists on the market in order to create something new. The focus on designing for public organizations low-budget reality was another key aspect. Apparently, few companies have such focus.
Our discussion was very good and I am looking forward to follow-up conversations.

How the past might help us when facing rapidly evolving situations.

Today we started a new project where we will try to make use of historical data in order to provide queues for sensemaking in rapidly evolving situations. The whole concept is a result of an in-depth discussion with a senior commanders at the local fire and rescue services. Many organizations have tons of data describing past events/incidents. Many of the really useful information is hidden within poorly exploited free-text fields in a database that was designed for storing data but not for exploring insights.

We are aiming to make use of that data and look for what we call particulars in historical data in order to transform these bits and pieces into specifics. The specifics are small pieces of info that might say something really important in a situation that is currently evolving. We do understand that what we are aiming for here is not new as a concept. But we do believe that the design of this type of systems could be vastly improved in order to better fit a time-critical work practice. Our intention is not to flood a commander with a tsunami of data but to provide a gentle drizzle of info to trigger new ways of exploring complex situation.

JOIN US
We would like to invite and involve anyone of you to work with us on this project. So please let us know how you would like to contribute. We are looking for both industrial, academical and professional responders to become part of this network-based projects.

Please email us at: jonas.landgren@gu.se or fredrik.bergstrand@gu.se