Lägesbild

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) genomförde under perioden 2012-2014 ett omfattande utvecklingsprojekt kring begrepp, förhållningssätt och metodik med bäring på samverkan och ledning i samband med samhällsstörningar.

Resultaten från LoS-projektet har satt en djup prägel på hur MSB och andra myndigheter ser på och genomför, hantering av konsekvenser orsakade av samhällsstörningar. Ett betydande bidrag bland resultaten är dokumentet Gemensamma grunder som bildar en viktig plattform för alla aktörer i det svenska krishanteringssystemet.

Boken: Lägesbilder – Att skapa och analysera lägesbilder vid samhällsstörningar

LoS-projektet resulterade också i begrepp, förhållningssätt och metodik med specifikt fokus på informationsdelning och skapandet av lägesbilder. Resultatet från delprojektet kring Informationsdelning och lägesbild finns bland annat i boken “Lägesbilder – Att skapa och analysera lägesbilder vid samhällsstörningar” av Erik Borglund och Jonas Landgren med Malin Lintzen som redaktör. Boken kan beställas eller laddas ner som PDF från MSB. Resultaten återfinns också i de kurser som MSB erbjuder i ämnet Informationsdelning och lägesbild.

LoS-projektet har haft ett betydande genomslag för svensk krishantering och har kanaliserat vetenskapligt grundad kunskap i ämnet Ledning och Samverkan till ett mycket stort antal personer hos myndigheter på kommunal, regional och statlig nivå. De forskare som varit knutna till LoS-projektet har i och med projektet haft ett vetenskapligt genomslag eller Impact som annars är mycket svårt för forskare att åstadkomma.