Kvalitetskrav på räddningstjänstens IT-system

I fredags presenterade flera medier att sjukvårdens datorsystem inte håller de kvalitétskrav som förväntas. Bland annat kunde patientinformation förväxlas eller förvanskas. Enligt uppgift i tidningsartiklarna kommer Socialstyrelsen och Läkemedelsverket därför att skärpa kraven på leverantörer så att de får ett tydligare ansvar för systemen som levereras.
Min reflektion kring detta är när kommunal räddningstjänst kommer att stå inför en liknande situation. Den senaste årens allt mer tydliga trend med stormar och översvämningar som kräver samordning mellan kommuner och samarbete mellan regioner kan kanske också leda till större behov av ökad förmåga av säker informationsutbyte mellan räddningstjänsternas informationsystem. Går det att ställa myndighetskrav att IS/IT som levereras till kommunal räddningstjänst skall uppnå en viss kvalitetsnivå. Om så är fallet, består då de kraven av unika dimensioner som är särskilt tydliga för kommunal räddningstjänst? Idag saknas det kvalitetskrav och enligt min kunskap finns ingen kvalitetsstandard som tillämpas där räddningstjänstens särskilda krav tydliggjorts.

Det som dock är tydligt är att kommunala räddningstjänster står inför en period där nya informationsystem direkt eller indirekt kommer att införas i verksamheten. Sådana system består både av förbättrade verksamhetssystem samt system för operativt insatsarbete. Kanske är det just nu som diskussionen bör ta fart kring vilka krav som “räddningstjänst Sverige” bör ställa på sådana informationsystem som ofta utvecklas av små innovativa utvecklingsföretag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.