Dags för Innovationsdriven Krishantering?

Svensk krishantering består som ni alla vet av en mycket stor mängd myndighetsaktörer. Lägger vi dessutom till alla små innovativa företag och de stora framgångsrika industriella organisationerna samt den numera ganska stora grupp med akademiska forskare med fokus på krishantering så blir det en imponerande mängd aktörer som bidrar på olika sätt.

Tyvärr arbetar dessa aktörer sällan i balans. Ibland ser vi tyvärr hur olika aktörer direkt eller indirekt motarbetar varandra. I andra fall ser vi hur kunskap som tas fram inte når ut till den verklighet som den syftar till att stödja. Erfarenhet som görs i en organisation riskerar att gå förlorad för andra organisationer som skulle vara i behov av dessa erfarenheter. Metoder och teknik utvecklad i Sverige når endast med svårigheter utanför de nationella gränserna.

Det är mycket troligt att svensk krishantering kontinuerligt går miste om metodik och teknik som är efterfrågad, meningsfull och till viss del tillgänglig men där det saknas processer för att överbrygga problemen som illustreras ovan.

Att ändra ovan situation är knappast gjort snabbt och med enkla medel. Men det är just därför dags att påbörja arbetet med att hitta former och mekanismer så att svensk krishantering blir innovationsdriven. Målet med en innovationsdriven svensk krishantering är att säkerställa att ny kunskap tas fram (av myndigheter, företag eller forskare) på ett sådant sätt att den kan komma samtliga aktörer till del i deras verksamhet. En viktig aspekt här är också att kunna nå ut till aktörer utanför Sveriges gränser. Genom en innovationsdriven ansats kan detta uppnås.

Arbetet har precis påbörjats med att att utveckla de första strukturerna och ansatserna för ett sådant arbete. Former och format för detta arbete är delvis oklara men det övergripande målet är tydligt, så frågan är enkel: Vill du vara med och bidra?

Anmäl ditt intresse.

Kontaktuppgifterna kommer enbart att användas för kommunikation inom ramen för detta initiativ. Inga uppgifter kommer att användas i kommersiella syften eller förmedlas till kommersiella aktörer.

2 thoughts on “Dags för Innovationsdriven Krishantering?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.