Live-Video Experiment using Multiple Non-Synchronized Mobile Live-Video Streams

Live-Video Experiment using Multiple Non-Synchronized Mobile Live-Video Streams

Today, we conducted a simple yet fascinating experiment at the Crisis Response Lab, focused on using multiple streams of mobile live video to support a collaborative task. We used the LiveResponse mobile live-video application and two video streams from Bambuser equipped android phones to create a live-video collaborative work space.

The two mobile live-video streams were broadcasted to LiveResponse with a latency on roughly 1 second. The two video streams were not internally synchronized which in our experiment had the effect that one video stream faced the risk of providing lag in relation to the other stream. I took my Android phone (broadcasting video) and my laptop (consuming video) and walked through our lab and used the broadcasted video to communicate to as well as using my laptop to receive communication from colleague Fredrik ( that had a similar setup with his phone and laptop.) We gave each other simple tasks in order to evaluate if the communication between us would break down.

Our communication during the short experiment did however not breakdown, but rather showed how mobile live-video broadcasting worked very well to establish and use a mobile live-video collaborative work space. This simple experiment gave us inspiration and confidence to further explore the design space of collaborative work spaces based on low cost high quality mobile live video broadcasting technology.

Advertisements

It is now time for a revolution, at least in theory.

The Swedish emergency response domain has too few IT-based applications or services that in any reasonable sense make use of the power from citizens in times of emergencies or crises.
With a small budget significant development can be achieved in order to design and diffuse new communication offerings that would improve local and central governments ability to maintain a common operating picture.
Take a moment and look at the figure. Then go and visit 37signals.com and get some inspiration for your next revolutionary project in the domain of information technology support in emergency response and crisis.

Utveckling av systemstöd för räddningsinsatser och krishantering kan i Sverige ganska snart nå en kritisk punkt!

Utveckling av systemstöd för räddningsinsatser och krishantering kan i Sverige ganska snart nå en kritisk punkt. Punkten i fråga gäller balansen mellan att kommersiella aktörer skall utveckla och tillhandahålla system eller om Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap skall fortsätta med den typ av utveckling som lett till ett flertal applikationer och system, däribland Lupp och WIS. Just Lupp är ett system som ett flertal kommersiella aktörer i Sverige själva hävdar att de kan både utveckla och tillhandahålla, dock till ett något högre pris än det i dag subventionerade priset av c:a 900 SEK. Det grundläggande frågan som eventuellt kan ställas är:
 
Skall Svenska myndigheter bedriva systemutveckling i syfte att bistå andra myndigheter med programvara?
Frågan är lite komplex, men framförallt lite känslig efter många års varierande grad av lyckade relationer mellan de kommersiella systemleverantörerna och myndigheten i fråga.
Men är frågan verkligen så enkel som att det handlar om antingen eller? Kanske finns det en hybridansats som verkligen skulle ge Svensk räddningstjänst och krishantering en skjuts framåt avseende systemstöd för sin operativa verksamhet.
Det finns stora möjligheter till nya affärsmodeller, utvecklingsmodeller och samarbetsmodeller som verkligen skulle gagna både berörda myndigheter och systemleverantörer.
Ett tankeexperiment:
Vad skulle hända om Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap under ett par år gick i en radikal riktning i linje med nedan punkter? Punkterna avser inte att vara en komplett lista utan snarare fungera som en beskrivning för den riktning som jag har funderar kring.
  1. Open-Source : Nuvarande kod till Lupp och dess databas släpps på en open-source licens. Detta skulle innebära att många aktörer kan bygga vidare och skapa anpassade, specialiserade och mer kompletta applikationer.
  2. Manifest : Ett Lupp-manifest utvecklas som beskriver hur kommersiella aktörer skall tillhanda hålla både en gratis-version och en premium-version samt andra vägledande principer.
  3. De-facto Standard : Lupp lägger grunden till ett ram-verk/de facto standard för en begränsad informationsmodellkärna.
  4. Infrastruktur : Lupp övergår till formen av en central infrastruktur för informationsdelning mellan myndigheten och kunder på kommunal nivå.
  5. API + Miniapps : Ett standardiserat API tas fram som specificerar hur mini-apps kan byggas mot de applikationer som baseras på Lupp-ramverket.
  6. Freemium : Kommersiella aktörer agerar enligt LUPP-manifestet och erbjuder sin programvara enligt en freemium-modell där dagens funktionalitet i LUPP erbjuds som en gratisversion (detta är ganska självklart då det bara är en ompaketering av den släppta open-source koden) men där mer avancerad funktionalitet och stöd för fler plattformar erbjuds i en premium-version.
  7. Facilitator : Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap skulle i en sådan framtid ta rollen som facilitator och driva en rad design/utvecklingsevent med syfte att stödja de kommersiella aktörerna och sporra att fler aktörer kommer in i bilden.
  8. Global export: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap skulle i samarbete med Vinnova skapa program för att stötta de små kommersiella aktörerna i att växa och i kommersiella aktörskluster säkerställa att svensk programvaruindustri inom området kan växa på en allt viktigare världsmarknad.
Detta är några tankar som jag reflekterar kring då jag ser tillbaks på 10 ganska magra år när det gäller IT-innovation för Svensk räddningstjänst och krishantering. Hör gärna av er med kommentarer och bidra gärna till mer punkter i listan ovan.

Nya framgångar

Vårt lilla forskningsprojekt kring mobil live video för räddningsinsatser lever som ni alla vet vidare i en kommersiell form. Sedan januari finns LiveResponse att köpa som tjänst. Igår kväll blev LiveResponse tillsammans med Räddningstjänsten i Stor-Göteborg vinnare av Cut-the-Wire Awards i kategorin offentlig sektor. Den namnkunniga juryn hade följande motivering:

“Innovative usage of high speed mobile connectivity, mobile video streaming services and positioning in a mission critical usage environment. A practical and useful mobile service area that really makes a difference.”(länk)

IDG.se och tidskriften CIO på webben finns en bra intervju med stf Räddningschef på Räddningstjänsten i Stor-Göteborg om hur de använder LiveResponse och de fördelar som upplevs.

Att det en gång lilla forskningsprojektet skulle gå och vinna mobilpris var inget vi kunde tänka då projektet formulerades vintern 2008. Det känns väldigt hedrande med utmärkelsen och ett fint bevis att de projekt som bedrivs på Lindholmen i Göteborg med finansiering av bland annat MSB faktiskt kan leda längre än enbart välpublicerade forskningsartiklar.

Lyckad Projektworkshop Liveresponse Fas3

Igår hade vi en lyckad workshop i projektet Liveresponse Fas3. Projektet finansieras av Security Arena vid Lindholmen Science Park, Fordon och Trafiksäkerhetscentret SAFER vid Chalmers Tekniska Högskola samt Viktoriainstitutet. Deltagarna i workshopen kom från Räddningstjänsten i Södra Älvsborg, Helsingborgs Brandförsvar, Södertörns räddningstjänst samt SOS-alarm. Under workshopet presenterades resultaten från Liveresponse Fas2 som avslutades i mars. Vidare fick deltagarna möjlighet att själva testa att sända mobil live video från olika mobiltelefoner och ta del av videon i en den driftsatta-version av applikationen LiveResponse. Efter lunchpausen diskuterades de reflektionsfrågor som deltagarna fått ta del av inför workshopen. Frågorna berörde vilka nyttoaspekter, negativa konsekvenser som kan finnas med mobil video från räddningsinsatser. Dessutom diskuterades de utmaningar som kan uppstå när den här typen av ny teknik introduceras i en verksamhet. Avslutningsvis fick deltagarna möjlighet att använda de implementerade FAS3-designkoncepten. Fokus i dessa koncept var olika typer av funktionalitet för att arbeta med den högre videokvalité som nu är möjlig att live-streama. Workshopen var mycket lyckad och det var väldigt roligt att se hur designteamet bakom LiveResponse tillsammans med representanter för olika räddningstjänster diskuterade de behov och möjligheter som mobil live video kan ge för användning vid räddningsinsatser.

Great talk with Department of Homeland Security

Yesterday, I got the chance to have a meeting with a DHS-director that was visiting Sweden. We had a good meeting and discussed how the approach we use at the Crisis Response Lab could be transfered to a US-setting. A key challenge in the US is the lack of in-depth collaboration between crisis management researchers and the industry. According to the director, Swedish Science Park structures seems to be good role model for such collaboration.

We also spent considerable time to talk about LiveResponse and how some form of technology transfer or collaboration could be possible. The DHS-people were impressed by our work with LiveResponse and the underlying principle of make use what already exists on the market in order to create something new. The focus on designing for public organizations low-budget reality was another key aspect. Apparently, few companies have such focus.
Our discussion was very good and I am looking forward to follow-up conversations.

Designing for talk

There are some really good studies about mobile phone conversations. To my surprise there seems to be very litte done in terms of materializing the design insights put forward in those studies. During the MEX2010 conference on Mobile User Experience, one of the key-note speakers made the bold statement “designing for talk is completed”. My reaction is the opposite, design for talk has a long way to go. Currently we see great efforts in using voice as input method when controlling the device or app. But where are all the solutions that actually focus on what I say when I have a mobile phone conversation. The number of references we do to places, location in time, people, etc is significant. One can imagine the various services we could build that provide cues based on just a very simple keyword search, while we are talking. When I say “we could perhaps meet next week” would trigger the mobile phone to switch to the calendar and show next weeks meetings. That was just a simple example. The question still remains, where are the good stuff that leverage what I say when I talk?