Crisis rooms and situation reporting

JRC_BIGWALLHCIAt the end of last week, I had the fortune to meet a great group of people at the EU/JRC in Ispra Italy. Markus Rester and Tom de Groeve organised a two-day workshop on Situation Reporting and BigWall-HCI. They had invited crisis professionals from national authorities, solution providers and academic researchers. The two-day workshop gave a really good overview about the challenges and opportunities when it comes to situation reporting as a structured activity as well how innovative technology could enable and strengthen these activities. For me, these two days was pure energy that I will bring back home and inject into regional and national projects in Sweden. An insight from the workshop is that despite they heavy investments that organisations are willing to do in technology, situation reporting as an activity needs further studies. Thanks to Markus and Tom, important steps has been made in bringing a network together that over the next few years will be able to further advance the knowledge in this important area. I am also pleased to see that MSB here in Sweden seems to have come a long way in their development of a national Situation Awareness/ Situation Reporting-function. The rest of this year will be of outmost interest when learning more from MSBs professionals.

Dags att organisera ett CrisisCamp

Mot bakgrund av de utmaningar som Svensk krishantering står inför på lokal, regional och nationell-nivå så är det dags att organisera ett CrisisCamp.

Syftet med ett CrisisCamp är att genom extremt fokuserat arbete, tillsammans i större team med olika kompetenser, dra nytta av informationsteknologi för att skapa bättre förutsättningar till effektiv hantering av krissituationer eller större händelser.

Ett CrisisCamp är öppet för alla som vill vara med och bidra med sina erfarenheter och kompetens.


Planen är att köra ett 24 timmars CrisisCamp under senare delen av våren 2011 på Lindholmen i Göteborg. Vi söker nu engagerade deltagare från privata sektorn, kommuner, räddningstjänst, ambulanssjukvård, polis, länsstyrelse, smittskydd, sektorsmyndigheter och nationella myndigheter.

Vid detta CrisisCamp kommer deltagarna att formera olika grupper som tar fram förslag och prototyper på nya tjänster som förbättrar förmåga till samverkan och samarbete vid större händelser och kriser.

Är du eller din organisation intresserad av att medverka och vill veta mer? Anmäl ditt intresse på följande länk: [Intresseanmälan]

Läs mer om CrisiCamp och dess bakgrund på:

CrisisCamp began as an idea for an event to bring together people who were interested in leveraging technology and telecommunications systems to assist communities in times of crisis.

Lyckad Projektworkshop Liveresponse Fas3

Igår hade vi en lyckad workshop i projektet Liveresponse Fas3. Projektet finansieras av Security Arena vid Lindholmen Science Park, Fordon och Trafiksäkerhetscentret SAFER vid Chalmers Tekniska Högskola samt Viktoriainstitutet. Deltagarna i workshopen kom från Räddningstjänsten i Södra Älvsborg, Helsingborgs Brandförsvar, Södertörns räddningstjänst samt SOS-alarm. Under workshopet presenterades resultaten från Liveresponse Fas2 som avslutades i mars. Vidare fick deltagarna möjlighet att själva testa att sända mobil live video från olika mobiltelefoner och ta del av videon i en den driftsatta-version av applikationen LiveResponse. Efter lunchpausen diskuterades de reflektionsfrågor som deltagarna fått ta del av inför workshopen. Frågorna berörde vilka nyttoaspekter, negativa konsekvenser som kan finnas med mobil video från räddningsinsatser. Dessutom diskuterades de utmaningar som kan uppstå när den här typen av ny teknik introduceras i en verksamhet. Avslutningsvis fick deltagarna möjlighet att använda de implementerade FAS3-designkoncepten. Fokus i dessa koncept var olika typer av funktionalitet för att arbeta med den högre videokvalité som nu är möjlig att live-streama. Workshopen var mycket lyckad och det var väldigt roligt att se hur designteamet bakom LiveResponse tillsammans med representanter för olika räddningstjänster diskuterade de behov och möjligheter som mobil live video kan ge för användning vid räddningsinsatser.

Workshop Systembaserad-samverkan

I dessa tider då systemstöd med syfte att förbättra och förstärka samverkan växer sig allt starkare finns ett antal utmaningar som snarare handlar om metodik än teknik. Med små enkla medel kan krishanteringsaktörer åstadkomma avancerad systembaserad samverkan. Trots att det inte föreligger tekniska svårigheter är samverkan svårt. Gårdagens workshop tillsammans med ett par krishanteringsorganisationer samt SOS-alarm visar att det finns ett omfattande behov av att utveckla PRINCIPER och GUIDELINES för att dagens och kommande teknikstöd skall komma till praktiskt användning med konkret nytta. Min bedömning är att systemen är inte i sig feldesignade, utan problemet ligger snarare inbäddat i vad begreppet SAMVERKAN egentligen består av. Här krävs fördjupade studier för att dekonstruera samverkansbegreppet.

Gårdagens workshop gav positiva besked avseende aktörernas inställning till att medverkan i sam-producerad insatskommunikation. Hur detta kommer materialisera sig i kommande insatser skall bli spännande att följa.

Workshop on Crisis Mass-Communication

On thursday last week, I ran a workshop on Crisis Mass-Communication. The workshop was part of an EU-project with SOS-alarm (The National 112-Dispatch Organization) and MSB (Swedish Civil Contingencies Agency) as primary participants. A key reflection is the dynamics and also complexity to talk about the possibilities of a future system while at the same time not get stuck in aspects of how crisis response is organized today. An important tool in such discussion could perhaps be a transition model where workshop participants can see a smooth link between present and future. In general when we have design workshops, with students and professionals, we tend to become colored, too much, of what exists today and the problems we experience today. The focus should instead be on what works today and how can we leverage the mechanisms of what works and reinforce those properties for the future solution. To balance between what exists and what could exists is a fun but complex task.

Workshop on future incident response support software

On Wednesday last week, Crisis Response Lab together with MSB organized a design workshop on future software systems for incident response. The workshop was held at Karlstad Fire and Rescue Services. The workshop resulted in a range of insights and ideas for future development.
The workshop participants, (and the ones that did all the hard work) consisted of eight people from small and medium sized fire and rescue services. As a workshop leader, I am very happy to have worked with such a good group that in an open-minded way addressed all the different tasks that we assigned to them. The massive material will be of great importance for a wide range of possible software solutions addressing the needs experienced during emergency response work. The workshop was conducted by Jonas, Anna, Fredrik from the Crisis Response Lab together with Stefan and Jenny from MSB.