Tvekande anslutning till RAKEL

Ystad Allehanda skriver Ett abonnemang till räddningstjänsten och ett till kommunledningen för krisledning. Längre går inte Trelleborgs kommun för närvarande när det gäller införandet av det nya radiokommunikationssystemet Rakel.
Bakgrunden till denna försiktiga anslutningsansatsen till Rakel ligger i den osäkra kostnadsbilden samt de tekniska problem som systemet belastats av. Trelleborg skapar med sina två Rakel abonnemang en vad man kalla Gateway mellan sina övriga kommunikationssystem, analog radio samt mobilitelefoni. Skall Rakel påsikt bli det system som så länge efterfrågats av svenska blåljusorganisationer krävs en bättre och klarare kostnadsbild samt en hög och stabil teknisk kvaliteté. För att Rakel skall bli en central teknologi för svensk krishantering krävs att Rakel-terminaler används som en del av det vardagliga arbetet och att de blir en personlig tillhörighet likt nuvarande mobiltelefoner. Vid större händelser och kris, då spelar den personliga mobila terminalen en central betydelse för den verbala kommunikation som är av fundamental betydelse för hur en insatst skall komma att bli organiserad. Här måste myndigheterna i Sverige ta ett nationellt principbeslut för att Rakel skall få en omfattande användning och finnas tillgänglig hos varje aktörs medarbertare när en händelse eskalerar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.